سیستم حسابداری تولیدی صنعتی

ساختار اطلاعات حسابداری صنعتی

  1. فهرست حسابها
  2. گردش حسابهای صنعتی
  3. دفاتر کارخانه


به منظور برنامه ریزی و اعمال کنترلهای لازم مدیریت نیازمند دریافت اطلاعات به شکل صحیح و به موقع است. بنابراین ایجاد یک سیستم اطلاعاتی مناسب در مؤسسات تولیدی دارای اهمیت ویژه ای می باشد و با توجه به اینکه سیستم کارآمد، سیستمی است که در عین کامل بودن ساده نیز می باشد سیستم اطلاعاتی حسابداری صنعتی باید به شکلی باشد که در ارتباط و با توجه به تسهیم اختیارات سازمانی طراحی شده باشد به نحوی که بتوان مسئولیت وقوع هزینه در هر قسمت را بر حسب مورد به سر کارگران و سرپرست و رئیس واحد یا مدیر مربوطه محول نمود.

خواسته های یک سیستم اطلاعاتی حسابداری صنعتی

  1. در برنامه ریزی آینده و کنترل فعالیتهای موجود یاری کننده و کمک بخش باشد.
  2. وسیله ای برای هزینه یابی موجودیها باشد.
  3. بهای تمام شده کالای فروش رفته را تعیین نماید published here.
  4. کارایی افراد، مواد و ماشین آلات را تعیین نماید.
  5. اطلاعات مورد استفاده سایر قسمتها را برای تجزیه و تحلیل فراهم و ارایه نماید.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.