معرفی و کدینگ مشتریان

در هر سیستم حسابداری، هر جهت ثبت سند حسابداری هر تراکنش مالی نیاز به مشخص کردن طرف حساب بدهکار و بستاکار آن تراکنش در سند داریم. در اسنادی فروش طرف حساب سند حسابداری، خرید می باشد و در اسناد خرید، طرف حساب سند، فروشنده می باشد. به هر دو ماهیت خریدار و فروشنده واژه مشتری اطلاق می شود. بنابراین معرفی و کدینگ مشتریان در یک سیستم حسابداری مرحله اول ثبت اسناد حسابداری می باشد

در برنامه حسابداری آسمان از روش ثبت مشتریان فیلم گرفته شده است و با کلیک روی فیلم ، اجرای آن را مشاهده کنید

روش ثبت مشتریان و کدینگ حسابها


دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.